• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Haritası
Takvim
2021 Dini Gün ve geceler

 ÜC AYLAR VE RAMAZAN 2021

18 Şubat Perşembe günü Regaib Kandili.

10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili.

27 Mart Cumartesi günü Berat Kandili.

13 Nisan Salı günü Ramazan Başlangıcı

8 mayıs Cumartesi kadir gecesi

13...15 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı


2021 KURBAN BAYRAMI

20...23 Temmuz Salı..Cuma günü Kurban bayramı

9 Austos Payartesi günü Hicri yılbaşıdır.

18 Austos Çarşamba Aşure Günü

17 Ekim Pazar Günü Mevlid kandili

Dini Terimler    04.06.2012

Abdest
Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların
temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.

Adak
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir
ibadet yapacağına dair Allah'a söz vermesidir.

Ahiret
Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek
olan cennet ve cehennem hayatıdır.

Ahkam
Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.

Ahlâk
Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî
değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların
bütünüdür.

Allah’ın Rızası
Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

Arafat
Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları,
Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

Arş
Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir

Ashâb
Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

Aşere-i Mübeşşere
Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen
on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.
Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali,
Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.)
hazretleridir.

Aşûre Nedir?

Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen
isimdir.

Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da
ifadelerdir.

Berat
Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile
olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

Berzâh
Ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.

Beytullah
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.

Bid’at
Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

Câiz
Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

Cami ve Mescid
Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet
ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.

Cehennem
Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.

Cennet
Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi
mükafat yeridir.

Duâ Nedir?
Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.

Dört Büyük Melek
Cebrail: Allah'tan vahiy getiren melektir.
Mikail:
Evrendeki tabiat olayları, ve canlıların rızıkları ile görevli
melektir.
İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması
için "Suré'a üflemekle görevli melektir.
Azrail: Canlıların ruhlarını almakla
görevli melektir.

Dört Büyük Kitab
Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır.

Ebedî ve Ezelî
Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

Ecel
Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

Ecir
Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî
mükafattır.

Esma-i Hüsna:

Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

Ezan
Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan
ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.

Farz
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir

Fasık
Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimse.

Fıkıh
Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

Fidye
Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet
sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî
yükümlülük.

Fitne
İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos
demektir.

Fitre
Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların,
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken
belli miktarda mal ya da paradır.

Gusül

Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

Günah

Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve
davranışlardır.

Hadis

Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle
ifadesine denir.

Haram

Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Hatim

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup
bitirilmesidir.

Hayır

Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel
amellerdir.

Helal

Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan
şeylerdir.

Haşr

Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek
üzere toplanmasıdır.

Hicret

Hz. Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç
etmesi olayıdır.

Hilye-i Şerif

Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan
eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.

Hurâfe

Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl
inançlar ve uygulamalardır .

Hutbe

Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî
konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.

İbadet

Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap
vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine
getirmektir.

İcmâ

Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün
İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

İçtihat

Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme
ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.

İftar

Oruç açmaktır.

İhram

Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda
mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır.
Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

İhsan

İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve “Allah’ı
görüyormuş gibi, O’na ibadet etmek” demektir

İlahi Kudret

Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir.

İlâhî
Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile
getiren şiir türünden dizelerdir.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?

İlk Müslümanlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu
Bekir’dir.

İmam-Hatip

Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

İman

Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen
hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

İmsak

Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan
şeylerden uzak durmaktır.

İrşâd

Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri
hakkında aydınlatmaktır.

İslam

Allah’ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.)
vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdır.

İsrâ

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah
tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya
götürülmesidir.

İtâat

Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır.

İtikad

İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular
denilince, iman esasları akla gelir.

İzar

Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden
aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür

Kâbe

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki
Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.)
tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir.

Kaç Çeşit İbadet Vardır?

İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler
olmak üzere üç çeşittir.

Kader

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları,
bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip
takdîr etmesidir

Kâfir

İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen,
Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar
eden kimsedir.

Kaza

Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her
birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

Kelime-i Şehadet

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu
ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

Kelime-i Tevhit

Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir”
anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

Kıble

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe
cihetidir.

Kırâat

Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.

Kıyam

Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından
biridir.

Kıyamet

Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin
bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

Kıyas

Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin
hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer
meseleye göre açıklamaktır

Kirâmen Kâtibîn

Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren
yazıcı meleklerin adıdır.

Kul

Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

Kur’an-ı Kerîm’de Kaç Sûre Vardır?

Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır

Kurban

Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle
kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

Kürsü

Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe
yerdir.

Mahşer

Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

Meâl

Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka
bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için
kullanılmaktadır.

Mekruh

Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

Melek

Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle
görülmeyen nûrânî varlıklardır

Mevlid

Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu
anlatan eser anlamında kullanılır.

Mi’rac

Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce
Allah’ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep
ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir.

Mihrap

Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve
İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

Minber

Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları
basamaklı yüksekçe yerdir.

Mîzan

Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin
tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

Mucize

Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın
izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade
hallerdir.

Mukâbele

Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması,
diğerlerinin de onu takip etmesidir.

Mukaddesât

Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

Mübah

Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Müezzin-Kayyım

Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili
hizmetleri gören kimsedir.

Müfsid

Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz
hale getiren herhangi bir davranıştır.

Müftü

Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

Mükellef

Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.

Mü'min

Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere
gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

Münâcât

Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua
içerikli şiirlere de münacât denir.

Münafık Kime Denir?

Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen
kimsedir.

Münker Nekir

Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin
nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır.

Müstehab veya Mendup

Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini
içerikli işlerdir.

Na’t

Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.

Nafile, Kaza

Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap
kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.

Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin
vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

Nebî veya Resûl Ne Demektir?

Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara
ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.

Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler

Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan
korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen
ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

Peygamberimiz Ne Zaman Doğmuştur?

Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel
ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir.

İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir?

İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşında
iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir.

Nisap Miktarı

Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.

Niyâz

Duâ etmek demektir.

Niyet

İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.

Orucun Kazası Ne Demektir?

Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak
tutulmasıdır.

Orucun Kefareti

Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası
olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri
sabahlı akşamlı doyururlar.

Oruç Kimlere Farzdır?

Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan
herkese farzdır

Öşür

Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında
verilen zekattır.

Rab

Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce
Allah’ın güzel isimlerindendir.

Rahman ve Rahîm

Allah’ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen
ve bağışlayan demektir.

Rahmet

Allah’ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta
bulunmasıdır.

Regâib

Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep
ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.

Rekat

Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir
bölümüdür

Rida

Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden
yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

Ru’yet-i Hilâl

Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in
görülmesidir.

Rükû

Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh
oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

Sa’y

Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile
Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip
gelmektir.

Sadaka

Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan
yardımlardır.

Sahur

İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte
yenen yemektir.

Salih Amel

Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve
toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

Secde

Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini,
alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.

Sehiv Secdesi

Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın
farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya
ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.

Sırat-ı Müstekîm

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

Sevap

Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve
davranışlardır

Sûre

Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir
bölümüdür.

Sünnet

Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da
yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Şirk

Allah’a ortak koşmak demektir. Bu da Allah’tan başka ilah
edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur

Şükür

Nimetleri Allah’ın verdiğini bilip O’na şükranda
bulunmaktır.

Taassup

Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne
bağlanmaktır .

Tahiyyata Oturmak

Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını
okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

Takvâ

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.

Tavaf

Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle,
yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.

Tebliğ

Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen
ulaştırmalarıdır

Tefsir

Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak
demektir.

Tekbîr ve Tesbîh

Tekbir, “Allâhuekber”, Tesbih de, “Sübhânallâh” demektir.

Terâvih Namazı

Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra
kılınan sünnet bir namazdır.

Teşrik Tekbiri

“Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber,
Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir.

Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp,
Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda
teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

Tevbe

Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a
yönelmesi ve günahları terk etmesidir.

Tevekkül

İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine
getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır.

Tevhîd

Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır.

Teyemmüm

Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya
bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak
veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

Vâcib

Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

Vahiy

Yüce Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla
bildirmesidir.

Vaiz

Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu
amaçla va’z eden kimsedir.

Vakfe

Zilhicce Ayının 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak
Arafat’ta bulunmadır.

Vitir

Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vacip namazdır.

Yemin Kefareti

Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması
ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.


Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.


Zekat

Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere
sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.

 Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.335717.4051
Euro18.262618.3357
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret103769